Σφραγίσματα νανουβριδικών ρητινών.
Σύνθετες εμφράξεις
νανουβριδικών ρητινών.

Εμφράξεις υαλοϊονομερούς κονίας για παιδιά

Εμφράξεις αμαλγάματος (απλές-σύνθετες)

Ανασύσταση δοντιών με ενδορριζικό άξονα
Ένθετες ή επένθετες εμφράξεις με αισθητικά υλικά